UREDNIŠTVO / REDAKTION

Sebastjan Trampusch (glavni urednik – Chefredakteur)
Janko Kulmesch
Damijan Smrečnik

Nadja Volavšek Kurasch
Simon Rustia
Klasja Kovačič
Benjamin Kupper
Tomaž Verdev

Milena Loibnegger

DOPISNIki/ce – KORRESPONDENTen/innen:
Lev Detela, Ana Grilc, Jasmine Gutovnik, Joza Habernik, Silvo Kumer, Niko Ottowitz, Milan Piko, Emanuel Polanšek, Lovro Sodja, Bojan Wakounig, Franc Wakounig

ILUSTRACIJE – ILLUSTRATIONEN:
Mirko Malle