Tiskovna izjava NSKS:

Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov Narodnega sveta koroških Slovencev se je na svoji zadnji seji v petek, 12.05.2017, temeljito ukvarjal s predloženim osnutkom nove koroške deželne ustave, katerega je vložila v sklepanje koroškemu deželnemu zboru koalicija vladnih strank SPÖ, ÖVP in Zeleni.

ZNP je v razpravi ugotovil, da ..

  •  se od vseh predlogov političnih organizacij koroških Slovencev ni uveljavil noben.
  • je vpis »nemščine kot deželnega jezika« popolnoma nepotreben in posledično ustvarja samo nepotrebne konflikte med prebivalci dežele.
  • predlog v zvezi z jezikoma dežele Koroške ne upošteva zgodovinskih dejstev, saj je slovenščina skoraj 1000 let bila konstitutivni jezik dežele, še vedno veljavni 19. člen Temeljnega državnega zakona zagotavlja enakopravnost vseh v deželi običajnih jezikov in so koroškim Slovencem pred plebiscitom 1920 bile dane še danes zavezujoče obljube.
  • predloženi osnutek ni skladen z besedilom zvezne ustave, vrhu tega pa deželi zapira možnosti za dejansko uresničevanje določil 7. člena ADP.
  • ne upošteva, da je za pomembna področja pristojna dežela, ki bi morala na teh področjih upoštevati manjšinske pravice.
  • se kljub priznavanju k participativni demokraciji dejansko ne upoštevajo dolgoletne zahteve po odpravi posledic krivičnega razkosanja dvojezičnega ozemlja na 4 volilne okoliše in se s tem slovenski narodni skupini ta participativna demokracija ne omogoča.
  • se bomo udeležili javnega posveta v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 14.00 uri v deželnem zboru in tam predstavili vse svoje argumente.
  • se mora v tako pomembnih zadevah po opravljenem posvetu v deželnem zboru o tem razpravljati v širšem gremiju vseh političnih zastopniških organizacij koroških Slovenk in Slovencev.

Na osnovi ugotovljenih dejstev je ZNP na svoji seji, 12.maja 2017, sprejel soglasni sklep, da je osnutek deželne ustave v predloženi obliki nepopoln in ga zato NSKS v sedanji obliki ne podpira.