Po izvolitvi avstrijskega državnega zbora in ob bližnjem pričetku koalicijskih pogajanj poziva predsednik SKS in župan dvojezične občine Globasnica Bernard Sadovnik avstrijske parlamentarne stranke, da sklenejo v interesu jezikovne in kulturne pestrosti Avstrije in ohranitve vseh v ustavi zagotovljenih pravic avstrijskih narodnih skupnosti, sveženj ukrepov, ki naj služijo ohranitvi in razvoju jezikovne in kulturne raznolikosti. 

»V primeru, da ne ukrenemo vse potrebno, grozi srednjeročno nevarnost izumiranja jezikov avtohtonih narodnih skupnosti,« svari Bernard Sadovnik. Za ohranitev jezikov narodnih skupnosti zahteva Sadovnik, da je treba ob močni znotraj-avstrijski migraciji zlasti mladih iz avtohtonega območja omogočiti izobrazbene poti za jezike narodnih skupnosti predvsem v urbanih centrih kakor sta Gradec in Dunaj, in ustvariti za take poti potrebne pravne, šolsko-organizacijske in finan-čne okvirne pogoje. 

Nadalje zahteva Sadovnik »osnovno oskrbo za avtohtone narodne skupnosti«  z ustreznim letno valoriziranim povišanjem podpor za narodne skupnosti. Le tako bi bila zagotovljena dolgoročno pred leti v avstrijskem parlamentu uzakonjena ciljna določba v korist kulturne in jezikovne raznolikosti Avstrije. 

Treba je tudi dolgoročno zagotoviti sistemsko medijsko oskrbo v jezikih narodnih skupnosti. Trenutno obstaja nevarnost, da nastaja zaradi prekarne finančne situacije in spričo že 24 let obstoječe in nikdar finančno prilagojene podpore narodnim skupnostim nepopravljiva škoda za jezike in kulture.  Takemu razvoju nasprotujejo vse mednarodne pogodbe in pravni okviri, ki naj bi ščitili narodne skupnosti, naglaša predsednik SKS Bernard Sadovnik. 

Dodatno naj avstrijska vlada in avstrijski parlament poskrbita tudi, da se predvideva dodatno ob rednih podporah v fiskalnem letu 2020 jubilejni plebiscitni dar za slovensko narodno skupnost in dvojezične občine na Koroškem, ki bi jih namenili kulturno-jezikovnemu delu številnih kulturnih domov na dvojezičnem ozemlju.