Privatni vlagatelji rešili poslovanje in delovna mesta

Pliberk V zadnjih letih je doživela Zadruga precej razburkane čase. Iz poročil predsednika Štefana Domeja in prejšnjega in novega poslovodje Reiterja smo na občnem zboru poslušali vso dramatiko razvoja in rešitve: odpoved kreditov s strani banke, prodaja zadružnega premoženja najprej na holdinško podjetje Posojilnice z opcijo ponovnega prevzema s strani novih investitorjev, iskanje privatnih vlagateljev, vzdrževanje likvidnosti, menjava posojilodajalca, vmes pa še nove uspešne strategije prodaje, povečanje prometa in marže, milijonska investicija v Železni Kapli in in …


Čutiti je bilo, da so se vsi pristojni malo oddahnili. Našli so se investitorji, našla se je druga banka, stranke niso le ostale zveste podjetju, ampak so pridobili tudi mnogo novih strank. Nadvse važen pa je bil in je dober, prodoren in strokoven poslovodja, ki je prišel kar iz podjetja, ki je napravilo strateški in poslovni načrt za bodočnost podjetja.


Zadruga Market Pliberk kot zadruga z omejenim jamstvom ostaja in ima še 103 člane s 190 tisoč evrov bilančne vsote, od tega za pribl. 140.000 deležnega kapitala. Njena naloga je, da samo še upravlja svoj 15-odstotni delež pri novo ustanovljenem ZMP Holding GmbH Bleiburg/Pliberk, ki ima pribl. 1,3 miljona evrov osnovnega kapitala. Ostalih 85 % je prispevalo 13 privatnih investitorjev iz Avstrije in Slovenije, pri čemer obvlada največji družbenik skoraj 24 % in najmanjši manj kot odstotek osnovnega kapitala. Holding upravlja s premoženjem, je pristojen za financiranje in imenuje poslovodstvo.


Holding sam je ustanovil podjetje ZMP Zadruga Market GmbH kot operativno podjetje za vodenje vseh nakupnih in prodajnih poslov. Tu so zaposleni vsi sodelavci v Pliberku, Globasnici, Dobrli vasi, Železni Kapli in Kotmari vasi. Poslopja v Pliberku in Železni Kapli so že v lasti  Holdinga, medtem ko so poslovni prostori na ostalih mestih še v lasti ali Posojilnice ali drugega lastnika. Obstaja pa interes, da jih prevzame.


Poslovodja je poročal, da je bil raz­voj prometa v poslovnem letu 2019 zelo dober. Načrti so bili doseženi, promet in surovi donos sta nadpovprečno rasla. Znamka ZADRUGA je danes sila, je menil.


Bilanco Zadruge z omejenim jamstvom je potrdila revizija. V odbora so bili potrjeni: Stefan Domej, Daniel Pasterk (predsednika odborov), M. Jernej, M. Nachbar, A. Wakounig, B. Wakounig, K. Hren, P. Krištof, M. Tomažej (odborniki).                                                                


want more details?

Fill in your details and we'll be in touch