Posted

Iniciativa za uresničitev zajamčenih pravic

Celovec Pobudniki iniciative Slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP), ki so se minuli četrtek prvič predstavili javnosti, se ne smatrajo kot četrta politična organizacija koroških Slovencev, temveč kot nujna iniciativa, ki naj zbudi vse tri politične krovne organizacije oziroma doseže njihov dokončni odstop ali razpust, je poudaril tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar na predstavitvi civilne pobude v celovškem Hačku.
Da je skupina politično široko zasnovana, se je videlo že na predstavitvi, saj govorniki prihajajo iz različnih političnih taborov. Tako so Rudi Vouk, Sonja Kert-Wakounig, Mohar in Lena Kolter nagovorili področja, kjer ustavne in v mednarodnih pogodbah, zlasti v avstrijski državni pogodbi, zajamčene manjšinske pravice še niso uresničene. Gre za področja kot izobraževanje, uradni jezik in topografija. Hkrati so predstavili »Spomenico 2020«, kjer so ta področja zapisana in so formulirane tudi zahteve.
Tako na podlagi Avstrijske državne pogodbe zahtevajo potrebam časa prilagojeno dvojezično šolstvo, kot je to zagotovljena dvojezična vzgoja v vrtcih na vsem dvojezičnem ozemlju ali pa načelo, da se vsi otroci učijo obeh jezikov. Med nadaljnjimi zahtevami so dvojezično kvalificirani ravnatelji na dvojezičnih šolah, odstranitev nepreglednih in v veliki meri diskriminatornih ureditev glede uradnega jezika pri uradih in sodiščih. Enakovredni obrazci in javna komunikacija v obeh deželnih jezikih, dvojezične izkaznice, stanovski dokumenti ter napisi in dvojezični kadri na uradih, razširitev veljavnostnega območja dvojezičnega sodstva, dvojezični krajevni napisi v vseh tistih krajih, ki so že bili enkrat navedeni za dvojezične krajevne napise v avstrijskem zveznem zakonskem listu, ali o katerih je, kot v primeru Škocjan, že odločilo Ustavno sodišče. Najmanj podvojitev sredstev za pospeševanje manjšine in nato redna valorizacija teh sredstev, finančno zagotavljanje slovenskega tiska in ustrezna in učinkovita možnost zastopstva manjšine nad nivojem društvenega prava.
Kot so poudarili na tiskovni konferenci, se je skupina formirala že začetek letošnjega leta in je najprej pozvala tri krovne organizacije, da naj one zahtevajo uresničitev zakonsko zagotovljenih manjšinskih pravic. Ker ni bilo rezultata, so sami stopili v javnost.
»Pokrivamo vse politične smeri manjšine iz razloga, da o manjšinskih pravicah vlada konsenz. Zato se iniciativa tudi tako imenuje. Vemo, da si moramo biti edini, kar se tiče manjšinskih pravic, ker drugače manjšine čez nekaj desetletij ne bo več,« je poudaril Rudi Vouk. Iniciativo mdr. še podpirajo Matevž Grilc, Felix Wieser, Marjan Pipp, Aleksander Petritz, Benjamin Wakounig, Štefan Domej in Gabriel Hribar. Cel tekst »Spomenice 2020« so objavili na spletni strani iniciative www.skup.at. Tam iniciativa tudi pobira podporne izjave.

want more details?

Fill in your details and we'll be in touch