»Prioritetno je, da vsa vprašanja, ki so odprta na področju elementarne pedagogike, oskrbe malih otrok in šolstva čimprej razrešimo, saj je prav jezik osnova za prihodnost narodne skupnosti,« pravi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik. Zato želi pri novem zveznem kanclerju Schallenbergu čimprej dobiti termin. Prednost novega kanclerja vidi Sadovnik v tem, da se je ta že ukvarjal z vprašanji narodne skupnosti in da je dobro povezan s Slovenijo. Vsekakor Sadovnik pričakuje, da bo to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, tudi uresničeno. 

Meseca novembra sledi seja dialoškega foruma na temo elementarna pedagogika. V ta namen so se zastopniške organizacije uskladile v skupni resoluciji, ki jo želijo obravnati na forumu. To nameravajo kot skupno resolucijo manjšine in dežele poslati na Dunaj in tako podkrepiti željo, da bodo zakonski okviri čimprej ustvarjeni.

Sadovnik je prepričan, da je  predvsem na podlagi člena 7 ADP zvezna vlada obvezana, da se tudi na področju otroškega varstva in elementarne pedagogike ne izključuje, temveč vključi in zagotovi zakonske osnove za odpiranje dvo- in večjezičnih vrtcev, predvsem iz vidika na obvezen obisk otroškega vrtca.  

Sadovnik pričakuje take zakonske okvire, ki zagotavljajo dvo- in večjezičnost tudi izven avtohtonega območja avstrijskih manjšin, od oskrbe malih otrok od prvega leta starosti do mature in študija.  Dejstvo je, da namreč danes živi izven avtohtonega področja mnogo mladih in družin iz narodne skupnosti, zato je med drugim potrebna novelacija zakona o zasebnih šolah.  

Pa tudi od Zilje do Suhe naj bi bila zagotovljena dvo- in večjezična ponudba za oskrbo otrok od prvega do tretjega leta starosti (jasli).

Sadovnik bi si želel več ponudbe tudi iz narodne skupnosti, npr. za dvo- in večjezično popoldansko šolsko oskrbo ali oskrbo malih otrok.  Financiranje naj bi prevzela zveza, kriteriji za dodelitev pa naj bi bili jasni in z zagotovitvijo kvalitete. Hkrati bi s tem mladim zagotovili delovna mesta v avtohtonem naselitvenem območju narodne skupnosti. 

Sadovnik in zastopniki sosvetov so se v zadevi oskrbe otrok in šolstva že sestali s predstavniki zveznih dežel, mdr. so srečali Christopha Wiederkehra, dunajskega podžupana, ki je pristojen za šolstvo.

Sadovnik obžaluje, da kljub večkratnim poskusom ni bilo mogoče dobiti termina pri ministru za izobraževanje.

Sosvet bo razdelil več

Medtem ko je urad zveznega kanclerja lani sam odločal o razdelitvi določenega dela podpor narodni skupnosti, se je vsota, ki ga razdeli urad, zmanjšala, vsota, ki jo razdelijo sosveti, pa se je povišala na 5,5 milijona evrov.

Med drugim se je povišala podpora avstrijskim manjšinskim medijem na 850.000 evrov. 

Delež za slovensko narodno skupnost še ni znan. Sadovnik želi indeksno povečanje podpor.  

Vsebinsko pa pravi, da je treba za več let zagotoviti težiščne projekte, ki so za narodno skupnost nujno potrebni. Urad zveznega kanclerja se zmeraj bolj osredotoča na učinkovitost vloženih projektov. Tako je letos prišlo do sprememb pri obrazcih, s katerimi je do 18. novembra treba zaprositi pri uradu zveznega kanclerja. Prosilci zdaj zaprosijo za en projekt, ki ima lahko tudi več aktivitet. Pri projektih pa si Sadovnik želi več sodelovanja in sinergije med prosilci.