Predsednik Slovenske prosvetne zveze (SPZ) dv. sv. dr. August Brumnik je 9. novembra prejel veliki častni znak dežele Koroške. Deželni glavar dr. Peter Kaiser mu je priznanje predal v dvorani zrcal (Spiegelsaal), tako SPZ v izjavi za medije.

Dr. August Brumnik, upokojeni sodnik, je več kot 30 let delal na Okrožnem sodišču v Železni Kapli in Okrožnem sodišču v Borovljah. Je zavzet in dejaven kulturni delavec in funkcionar, priznan in cenjen daleč prek  meja Koroške. Od leta 1990 je predsednik SPZ, dolgoletni član upravnega odbora in podpredsednik Zveze slovenskih organizacij, že desetletja predseduje Slovenskemu kulturnemu društvu »Valentin Polanšek« na Obirskem, dejaven pa je tudi v različnih drugih slovenskih organizacijah in društvih.

Kot piše SPZ v izjavi za medije, se August Brumnik, zaveden antifašist, nikoli ni izogibal konfliktom. S svojim vsestranskim kulturnim delom se upira diskriminaciji slovenskega jezika in kulture, vsem oblikam strukturnega nasilja, stigmatizaciji, kulturni hegemoniji in rasizmu. Zanj značilnega vpliva na kulturno vzdušje na Koroškem ni mogoče spregledati. S svojo zavzetostjo pomembno prispeva k spoznavanju in osvetlitvi protislovnega konflikta etničnih skupin.

Brumnikovo odkrito zavzemanje za enakovrednost in enakopravnost slovenskega jezika in kulture je kot tako pripoznala in nagradila dežela Koroška. Novo razumevanju kulture, h kateremu poziva Brumnik, naj bi prispevalo k večjemu spoštovanju dvojezičnosti in miselni odprtosti. Prav zato je bil eden najbolj gorečih zagovornikov organiziranja Kulturnih dnevov koroških Slovencev na nemško govorečem območju Koroške; po njegovem mnenju so prava pot k večjemu razumevanju in strpnosti. Na tej podlagi in na podlagi sodelovanja Slovenske posvetne zveze smo bili v zadnjih treh desetletjih priča številnim dvojezičnim kulturnim pobudam z rabo obeh jezikov – slovenščine in nemščine. Omenjene vrednote omogočajo vpogled v raznoliko, bogato in dragoceno kulturno delovanje koroških Slovencev.

Kot dalje sporoča SPZ, se dobitnik priznanja zaveda, da lokalno in regionalno učinkovite kulturne pobude ščitijo pred razkrojem kulturnih tradicij. Zato se je vedno zavzemal za simbiozo ljudske kulture in strokovnega, umetniškega in tradicionalnega ter sodobnega in inovativnega kulturnega delovanja. Prav tako se je zavzemal za čezmejno kulturno sodelovanje na alpsko-jadranskem območju, kjer je uspešno uresničil več konkretnih kulturnih projektov Slovenske prosvetne zveze. Nenehno razvojno delo je vodilo in še vedno vodi k večji priljubljenosti in širokemu sprejemanju kulturnega življenja na dvojezičnem območju.