Učitelji pod staro plačilno shemo dobijo doklade za dvojezičen pouk, novi pa ne. Novo delovno pravo na višjih šolah ne predvideva doklad za nove učitelje, ki poučujejo dvojezično, čeprav imajo dvojne priprave.

Kuriozno. Medtem ko eni učitelji na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu (TAK), kjer je pouk dvojezičen, dobijo izplačano doklado za dvojezično poučevanje in dodatno delo, ki ga povzročajo dvojne priprave, na novo zaposleni kolegi, torej tisti, ki delajo pod novo plačilno shemo, te doklade ne dobijo več. 

Za nove učitelje namreč od šolskega leta 2019/2020 obvezno velja novo delovno pravo »Pädagogischer Dienst«, takoimenovana shema pd. Ta predvideva višje plače ob vstopu v službo za učitelje na ljudskih, srednjih in višjih šolah, zato pa nižje plače na koncu delovne dobe in manj doklad oz. vključevanje doklad v začetno plačo. Vsekakor pa to pomeni, preračunano na celotno službeno dobo, manj življenjskega dohodka.

Paragraf 59

Paragraf 59 zakona o plačah (Gehaltsgesetz) iz leta 1956, spremenjen v letu 1988, predvideva, da učitelji v dvojezičnih razredih, ki morajo poučevati dvojezično, dobijo doklado v višini 100,3 evra mesečno. Ta paragraf je bil tudi dosedanje izhodišče za izplačilo dodatkov za dvojezično poučevanje pod starimi plačilnim shemami.

Učitelji TAK z novimi pogodbami, ki te doklade zdaj ne dobijo več, so se obrnili na izobraževalno direkcijo, ta pa na ministrstvo na Dunaju. Iz dopisa uradnika z ministrstva lahko razberemo, da so prejšnje plačilne sheme izrecno omenjale veljavnost paragrafa 59, da pa doklada v shemi pd »trenutno« ni zakonsko predvidena.

Mnenja, da paragraf 59 vsekakor velja tudi za učitelje pod novo plačilno shemo, je kadrovski zastopnik na TAK Alexander Smolej, ki pravi, da se nekateri kolegi že več kot dve leti borijo za izplačilo doklade in dodaja, da bi za doklado bili upravičeni tudi učitelji na VŠ v Šentpetru.

Drugi kuriozum

Smolej opozarja še na drugi kuriozum, namreč da po novi plačilni shemi pd učitelji na TAK z dodatnim delom zaradi dvojezičnega pouka zaslužijo toliko kot učitelji na nemških trgovskih akademijah, kar govori proti morebitni interpretaciji, da je doklada zdaj vključena v plačo. Smolej omenja, da so si učitelji, ki poučujejo dvojezično pod staro plačilno shemo, že pred leti morali pred sodiščem zagotoviti izplačilo doklade in dodaja, da ta problem na TAK zadeva dobro tretjino od 35 profesorjev. 

Parlamentarka Olga Voglauer je potrdila, da je rešitev zadeve na njeni politični agendi, tudi osrednje politične organizacije bi lahko pomagale pri rešitvi zadeve.