28. in 29. septembra vabi Mohorjeva na mednarodno konferenco »gemeinsam2023skupno«. V soboto, 30. septembra, sledi pohod od Jezerskega vrha do Kort.

Evropeizacija, globalizacija, migracije in integracija. Spreminjanje družbe ni le izziv za večinsko družbo, temveč postavlja pod vprašaj tudi klasične elemente, ki opredeljujejo identiteto pripadnikov narodnih skupnosti. Mednje spadajo zlasti jezik, kultura in tradicija. Nastajanje identitete na tej podlagi je ob koncu 19. stoletja zaznamoval nacionalizem, dodatno pa so nanjo vplivali hudi dogodki 20. stoletja. Ti so povzročili močno politično, socialno in kulturno asimilacijo narodnih skupnosti. Danes pa postaja zaradi evropeizacije in globalizacije življenje narodnih skupnosti vse bolj raznoliko. Z migracijami prihaja do priseljevanja novih skupin iz sosednjih evropskih držav in matičnih držav manjšinskih skupnosti, pa tudi iz širšega prostora. Hkrati pa se pripadniki večinskega naroda na Koroškem čedalje bolj učijo slovenščine, nekateri v narodnih skupnostih na novo odkrivajo svoje pozabljene korenine, drugi pa se odseljujejo s klasičnih naselitvenih območij ali pa se – v skupnostih in med njimi – identificirajo kot pripadniki več različnih kultur. To prinaša izzive za zakonodajo in zagotavljanje zaščite manjšin in učenja jezika, ki jih bodo udeleženci konference osvetlili s pomočjo številnih primerov iz Avstrije in Evrope. Strokovnjaki in strokovnjakinje na področju družbenih, pravnih, kulturnih in političnih ved bodo razpravljali o razvoju regionalnih in etničnih identitet, o tem, kako naj bi nacionalna in evropska zakonodaja to novo socialno raznolikost prenesli v stare instrumente za zaščito manjšin. Vprašali se bomo, kaj manjšina sploh je, kako lahko manjšine opredelimo za potrebe državne uprave in kako se pripadniki manjšin sami umeščajo v različne skupnosti. Obravnavali bomo tudi vprašanje, ali regionalne družbene konvencije vplivajo na prestiž nekega jezika in koliko. Mladi in drugi predstavniki narodne skupnosti bodo s strokovnjaki in strokovnjakinjami na področju znanosti in politike razpravljali o tem, kako se je sčasoma spreminjal odnos ljudi do značilnosti, po katerih se manjšina razlikuje od večinskega naroda, in o tem, ali je proces združevanja Evrope prinesel ugodnejše pogoje za identiteto pripadnikov narodnih skupnosti in kateri koraki so potrebni za prilagoditev zaščite narodnih skupnosti sodobnim izzivom.