Zgodovini mačenskih hub in kajž se je posvetil bivši boroveljski okrajni sodnik, kmet, kulturnik in visok mednarodni nogometni funkcionar Tomi Partl, po domače Oštin na Mačah. To zgodovino je vlil v knjigo »Na Mačah smo doma/zgodovina mačenskih hub in kajž – In Matschach sind wir zu Hause/Geschichte der Matschacher Huben und Keuschen«.

Zajetno knjigo s 472 stranmi, ki je izšla pri celovški Mohorjevi založbi, so predstavili v četrtek, 23. septembra, v polni dvorani bistriške Kulturne hiše. Na predstavitev so vabili županja bistriške občine Sonya Feinig, SPD »Kočna«, ŠD »Šentjanž«, Katoliška prosveta in Mohorjeva založba.

Po tamburaškem in pevskem pozdravu je županja Sonya Feinig izrazila svoje veselje nad izidom knjige, ki da je za občino zelo pomembna. V pogovoru z vodjem založbe Hanzijem Filipičem je avtor povedal, da ga je priznanje, ki ga je leta 1986 Oštinovi kmetiji oz. družini podelila Koroška kmetijska zbornica, napotilo k pisanju knjige. V priznanju je zapisano, da Partlnov rod že več kot 400 let, in sicer od leta 1616, neprekinjeno gospodari na Oštinovi kmetiji na Mačah,  ki je svojčas bila kraljeva posest in last. Prvi, imensko znani Partl na Oštinovi kmetiji je Urban Partl (Bärtl). Njemu vse do danes sledi cela »rajda« posestnikov. Bivšo kraljevo posest potrjuje listina z dne 21. 8. 1555. Stoletja stara listina je, kot številne druge, vseskozi bila pri hiši, skrbno hranjena v usnjeni mapi. Pravilnost listine je potrdil tudi dekan Štefan Singer, kateremu jo je v pregled predložil avtorjev oče Toman Partl.  

Tomi Partl se je kot vešč poznavalec pravnih določil in lastniških razmer pri svojem študiju zgodovine mačenskih hub in kajž opiral na vire in listine, ki so shranjeni v Koroškem deželnem arhivu in arhivu Krške škofije, poleg teh pa je sam pridno zbiral gradivo in sledi v zvezi s krajevno zgodovino in dogodki. Tako je pri svojem delu, ki ga je opravil po upokojitvi kot okrajni boroveljski sodnik, črpal iz velikega in neizpodbitnega fundusa listin, dokumentov, virov, zemljiških knjig in tudi sočasnih člankov v raznih medijih ter iz vsega tega izluščil knjigo, ki nazorno in za vsakogar razumljivo prikazuje življenje in življenjske okoliščine posameznih družin in razvoj njihovih kmetij. S tem je orisal tudi razvoj Mač in širše okolice od nekoč čisto kmečkega okolja do današnjega dne. Tako iz  knjige zvemo, da so poleg Oštinove še nekatere druge kmetije že stoletja v lasti enih in istih družin, kar odraža prebivalsko in lastniško kontinuiteto na tem koščku Koroške.  

Knjiga ima nadvse bogato navedbo virov in citatov, kar je  Tomi Partl z dobršno mero hudomušnosti komentiral z besedami, da knjiga zlahka zdrži vse kontrole o plagiatorstvu.

Že naslov pričuje, da je knjiga dvojezična. Avtor je bil razpet med dejstvi, da je vsled enojezičnosti gosposke uprave (humperška in vetrinjska) večina virov nemška, jezik podložnikov oz. prebivalstva pa je bila slovenščina. Zato je, odvisno od virov, uporabljal oba jezika, pri čemer ga je navdajalo veliko spoštovanje do obeh jezikov, predvsem pa do slovenskega izročila prednikov. Mače so na začetku 20. stoletja bile čisto slovenska vas. Do danes se je jezikovna podoba, če izhajamo iz nje, precej spremenila.

Na koncu zanimivega in pretakajoče se dvojezičnega pogovora med avtorjem Tomijem Partlom in Hanzijem Filipičem, vodjem založbe, je bivši sodnik povedal, da se je rod Partlnov že v času, ko je rajžanje bilo mučna zadeva, razširil v Sveče, čez Dravo v bilčovško okolico in celo v Podjuno, na primer Dobrlo vas in na Bistrico pri Pliberku. Njegov oče Toman pa je nekaj let prebival v Kanadi. 

Knjiga »Na Mačah smo doma« ni le dokumentacija o neki družini, v tem primeru Oštinovi na Mačah, temveč dragocena zapisana priča o kraju in njenih prebivalcih, njihovi zgodovini in življenju. Takšne priče krajevne zgodovine so na žalost zelo redke, bi bile pa potrebne.

Predstavitev knjige so s pesmijo in tamburicami obeležili šentjanški tamburaši in kvartet Carnica.


Thomas Partl: Na Mačah smo doma / In Matschach sind wir zu Hause

Založba: Mohorjeva

Cena: 36,00 €