Celovec Tudi Unikum, kdo bi si to mislil še pred desetletjem, sodeluje pri jubilejnem programu CarinthiJa2020. Sicer pa idejna kovnica tudi pri preostalem pro gramu ostaja zvesta sebi.Tudi Unikum, kdo bi si to mislil še pred desetletjem, sodeluje pri jubilejnem programu CarinthiJa2020. Sicer pa idejna kovnica tudi pri preostalem pro gramu ostaja zvesta sebi.
Z odprtjem razstave Proti:Gi banje v ljubljanski galeriji Vžigalica 11. februarja je celovški univerzitetni kulturni center Unikum že vstopil v drugi del dvoletnega, istoimenskega programskega cikla Proti:Gibanje. Na razstavi so še do 15. marca s svojimi deli navzoči posamezniki in kulturne iniciative, ki deloma že desetletja so delujejo z Unikumom. 7. marca bo na sporedu »tematski dan« z organizira nim avtobusnim izletom v Ljubljano, vodenim ogledom mesta, obiskom raz stave in prikazom filmske dokumenta cije Milene Olip Sine legibus o dogajanjih ob »posebnem preštevanju« manjšine leta 1976 v Selah. Naslednji dogodek v okviru dvole tnega cikla bo od 7. do 10. maja upri zoritev produkcije Križarjenje v Ma ranski laguni pri Gradežu v Italiji. Kot oder bo služila turistična ladja Santa Maria, »osrednja tema je apoka liptično ozračje, ki se loteva vse več ljudi in ki je povezano po eni strani z bivanjskimi strahovi, po drugi pa z de kadenco in brezobzirnim potroš ništvom. Uprizorili bomo zabavni izlet skupine premožnih turistov, ki iščejo zabavo in sprostitev. Vendar se ‘križar jenje’ kmalu izkaže kot turbulentna pot v negotovo …«
Program Proti:Gibanja se bo zaklju čil s filmskim projektom Centri:Fuga, ki bo maja in junija nastal pri enem največjih krožišč daleč naokoli v fur lanski Carnii.
S »Poslovilno turo« pa se bo v letu 2020 nadaljevali izletniški program Unikuma. Menda ima naslov opravka samo s slovesom od zime, nič pa z je senskim odhodom Gerharda Pilgrama v poklici pokoj, enega izmed dveh idej nih motorjev kulturnega centra (drugi, Emil Krištof, se sicer tudi že pospe šeno bliža izpolnitvi zakonskih pogo jev za seniorske ugodnosti). Prvi izlet, naslovljen s Kri in gruda, bo na sporedu 28. marca in bo vodil iz soteske Vintgar do »gorenjskega bisera« Bleda. O poskusih nacistov, da bi ta kraj z okolico vred »vrnili nazaj v rajh« in o nemški okupaciji bo predaval zgo dovinar Michael Wedekind. Tura »Na območju banditov« bo 25. aprila vo dila v Furlanijo in kraje, kjer so bili aktivni italijanski partizani. Na po hodu pri San Tomasu v Furlaniji »Brez miru« pa bo 16. maja iz svojih del bral pisatelj Doron Rabinovici, pri pogo voru bodo sodelovali tudi predstavniki judovske skupnosti v Vidmu.
V »koroškem jubilejnem letu« bo so deloval tudi Unikum, in to celo v ura dnem programu CarinthiJa2020. Sep tembra in oktobra se bo njihova Povorka živali ustavili na Bistrici pri Pliberku, v Rožeku in v Kožentavri ter v Celovcu, predstavili bodo namišljene grbovne živali desetih južnokoroških občin, z njimi pa povezali posebne se litvene zgodbe. Več o tem jeseni.