Celovec Prejšnji teden sta bila v Raiffeisenzeitung – glasilu avstrijske Raiffeisnove zveze – objavljena računski zaključek in obširno revizijsko poročilo Posojilnice Bank Celovec za leto 2018.

Po prvotnih načrtih novega lastnika naj bi v tem letu skupna Posojilnica že dosegla pozitivne poslovne rezultate, sicer naj bi bilo potrebno razmišljati o drugih ukrepih. Rezultati pa so nezadovoljivi, tako revizija. 

Posojilnica ima dva nova člana, 53 jih je odšlo, devet pa je deleže odpovedalo, 9140 članov je stanje konec leta 2018. Pri tem je treba pripomniti, da obvlada zdaj Raiffeisen okoli 98% deležnega kapitala, ki je tako konec leta 2018 znašal 77,2 milijona evrov. Raiffeisen jamči samo z vpisanim kapitalom, medtem ko prvotni deležniki še dodatno jamčijo za 0,9 mio. evrov. Zaradi nepokritih izgub poslovnega leta in prejšnjih let v znesku 39,7 mio. evrov pa znašajo lastna sredstva le 41,8 mio. evrov. K lastnim sredstvom šteje tudi dopolnilni kapital, ki ga je ostalo še okoli milijon evrov in je zaradi izgub soogrožen. Zaradi procesnega rizika je bilo treba za dopolnilni kapital narediti izdatno rezervacijo.

Tekom leta 2018 je moral Raiffeisen dodatno primakniti skoraj 33 mio. deležnega kapitala. Spremenil je 21 milijonov svojega dopolnilnega kapitala v deleže in še dodatno vplačal za 11,9 milijonov novih deležev. Tako je Posojilnici kljub poslovni letni izgubi v znesku 14,7 milijonov (za 67% več kot v letu 2017) zagotovil ustrezna in predpisana lastna sredstva (13,1%) in jih celo presegel (za 3,2% ).

Bilančna vsota Posojilnice se je zmanjšala za 4,2% na 479 milijonov, posojilla za 15,8% na 251 milijonov, vloge strank za 4,5% na 416 milijonov. Pri računu dobička in izgube so se skoraj vsi posamični prihodki zmanjšali, stroški ali odhodki pa zvišali. Več pa je bilo namenjeno tudi za slabitve terjatev (kreditov) in rezervacij za mogoče obveznosti in kreditne rizike. Okoli 172 milijonov, v glavnem kreditov, je bilo danih v inozemstvo.

Ker poslovodstvo ocenjuje, da bo Posojilnica kljub izgubam poslovala naprej, se skupne izgube  v bilanci ne pokrijejo ampak prenesejo naprej na račun poslovnega leta 2019. V nasprotnem primeru bi se morale postavke aktive oceniti po drugih, verjetno slabših, predpostavkah. Revizija ocenjuje, da ne izključuje, da bo Posojilnica še naprej potrebovala podporo Raiffeisnovih garancijskih ustanov (ORE in B-IPS), ki so doslej efektivno in solidarno pomagale, da ni prišlo do odvzema bančne koncesije. Hkrati pa meni, da so se v zadnjih dveh letih le izboljšale preglednost poslovanja in ocenitve stanja izposojil.

V upravnem odboru ni bilo sprememb. Zanimivo pa je, da od junija 2018 v nadzornem odboru ni več odvetnika Rudija Vouka in ostajajo tam iz domače scene samo še trije obvezni člani obratnega sveta Posojilnice.