Dunaj/Celovec Občni zbor Posojilnice je sicer bilanco, ki sicer vsebuje potrdilo revizije s pridržkom, potrdil že junija, a mi kljub raznim poiskusom ni uspelo priti prej do verodostojnih podatkov o poslovanju, ker ni bilo pismenega poročila in konkretnih izjav poslovodstva ali odborov v medijih. Izreden občni zbor je bil še v novembru.

Število članov se je zmanjšalo za 659 na 9191. Posojilnica je zaposlovala 88 sodelavcev, leta 2013 še 160. Bilančna vsota je znašala 500 milijonov in se je zmanjšala za okoli 50 mio. Leta 2013 je skupna konsolidirana vsota Posojilnic in Zveze Bank znašala še okoli 720 milijonov.

Revizija v uvodu ocenjuje poslovno leto zaradi starih bremen iz prejšnjih let, z izjemo na gotovih delnih področjih, kot nezadovoljivo. Krediti, ki se neredno odplačujejo (NPL) znašajo 139 milijonov (48 % vseh kreditov), od tega v Sloveniji in na Hrvaškem 115 milijonov. Povprečje tega odstotka v avstrijskih bankah leži med 5 in 6. Ker za take kredite v bilanci ne zaračunavajo več vseh obresti, je zato zmanjšan tudi obrestni donos. Bilo je potrebno narediti tudi za 50 milijonov slabitev ali vrednostnih popravkov. Nekaj takih kreditov je bilo tudi že z odbitkom prodanih raznim investitorjem.

Poslovno leto se je zaključilo z 8,8 milijona izgube, ki je tako od leta 2013 do 2017 narasla na skupno 57 milijonov.

Lastna sredstva (predpisanih je 13,31 %) so znašala kljub izkazani letni izgubi 14,41 % (2016 14,56 %) od zakonsko predpisane osnove, ker je Raiffeisen med letom vplačal dodatne deleže.

Za zadostitev potreb po kapitalski ustreznosti Posojilnice je Raiffeisen v tem letu  prispeval nadaljnjih 5,5 milijona evrov v deležih, ki so se tako povečali od 39 na 44,5 milijonov. Ker je Raiffeisen v prejšnjih letih prispeval še 21 milijonov dopolnilnega kapitala in v letu 2017 izdal še 10-milijonsko garancijo za dubiozne kredite,

je narasel njegov angažma pri Posojilnici na skupnih 71 milijonov evrov. To pomeni okoli 94% vseh mogočih lastnih sredstev Posojilnice. Za dopolnilni kapital so v bilanci predvideli 824.000 evrov obresti, ki pa se zaradi izgub seveda ne morejo izplačati.

Posojilnica je udeležena tudi pri nekaterih hčerinskih podjetjih kot Zveza BeteiligungsgesmbH, Zveza LiegenschaftsverwaltungsgesmbH, Diba finančni Holding d.o.o., PBZ Einkaufs-und BeschaffungsgesmbH in ZHG Zadruga Holding GesmbH. Gre za ostanek nekdanje podružnice v Ljubljani in za Holding, ki upravlja deleže in je lastnik Zadruge Market Pliberk. Revizija ocenjuje, da te udeležbe nimajo bistvenega pomena za finančno stanje Posojilnice in ji zato ni potrebno narediti skupne bilance.

Raiffeisenova revizija je dala na bilanco 2017 oceno/potrdilo s pridržkom. V glavnem navaja za to nesigurnost in zamude pri cenitvi nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem in iz tega mogoče sledeče nadaljnje potrebe po slabitvah danih kreditov. Zato je nujno potrebna nadaljnja podpora Raiffeisenonega sektorja, ker bi brez nje ob mogoči neustreznosti lastnih sredstev lahko prišlo do odvzema bančne licence. Bilanca in poročilo poslovodij predpostavljata, da bo Posojilnica poslovala normalno naprej. V nasprotnem primeru bi bila ocenitev stanja lahko drugačna.

Pri poslovodstvu, upravnem in nadzornem odboru ni prišlo do nobenih sprememb razen pri članih obratnega sveta v nadzornem odboru. – HAK