Ministrstvo za finance je zaradi posledic aktualne naravne katastrofe na južnem predelu Avstrije izdalo poseben odlok. Prispevek je prvi iz serije z davčnimi nasveti, ki jih bo pripravil davčni strokovnjak Marian Wakounig.

Zaradi posledic aktualne naravne katastrofe na južnem predelu Avstrije (poplave, blatni in zemeljski plazovi) je ministrstvo za finance v te namene izdalo poseben odlok, kar je v praksi zelo redko. Zaradi aktualnosti odloka, ki ga morajo finančni uradniki spoštovati takoj, bi rad na kratko povzel najpomembnejše izjave ministrstva za finance. 

Davčni uradniki morajo v »katastrofnih regijah« (npr. Koroška) upoštevati sledeče: 

  • da ne naložijo zamudnih pribitkov (nemško Säumniszuschlag), če davčni zavezanec zaradi katastrofe davka ni mogel pravočasno plačati oz. davčna uprava mora ugoditi tozadevni prošnji davčnega zavezanca, če je bila vložena najpozneje v dveh mesecih po nastanku naravne nesreče; 
  • da ugodijo prošnji davčnega zavezanca za novo prerazporeditev plačil davkov v obrokih;
  • da odobrijo znižanje akontacije dohodnine ali akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, če je davčni zavezanec vložil tozadevno prošnjo pred 1. novembrom 2023 (sicer bi davčni zavezanec za tako znižanje akontacije moral zaprositi do najkasneje konec septembra); 
  • da odobrijo olajšave za plačilo davkov – tudi za davek na dodano vrednost ter davek od plače, torej za davke, pri katerih davčna uprava ponavadi ne odobri olajšav – in sicer do konca oktobra 2023;
  • da do konca oktobra 2023 pri davčnih zavezancih ne zasežejo kakega premoženja;
  • do do konca oktobra 2023 ne pričnejo z davčnimi inšpekcijami ter do konca oktobra 2023 ne nadaljujejo že pričetih inšpekcij oz. le-te nadaljujejo samo s soglasjem davčnega zavezanca;
  • da do konca oktobra 2023 ne izrekajo prisilnih kazni v skladu z davčno zakonodajo; 
  • da podaljšajo rok za vložitev davčnih napovedi; 
  • da podaljšajo pritožbeni rok zoper davčne odločbe (običajno znaša rok 1 mesec po vročitvi davčne odločbe);
  • da do konca oktobra 2023 davčnim zavezancem na prizadetih območjih ne pošiljajo kakih seznamov vprašanj, v katerih davčna uprava izraža pomisleke v zvezi s pravilno obdavčitvijo – tudi če davčni zavezanec zaradi naravne nesreče ni konkretno prizadet.

V naslednjih številkah nameravam pisati o davčnih olajšavah donacij, o olajšavah za naložbe v zvezi s poplavno škodo ter o izrednih obremenitvah v zvezi z nesrečami in o tem, kako to najbolje davčno upoštevati.

        ~ ddr. Marian Wakounig, davčni strokovnjak