Pisec komentarja Joza Habernik razpreda o podporah, ki jih želi razporediti drugače. Pri tem izpostavlja cerkvene ustanove in SGZ. Želim si, da bi vsaka slovenska organizacija na Koroškem, ki dejansko deluje, tudi dobila ustrezna sredstva, ne želim si pa, da bo prišlo med ustanovami do javnega klanja za denar. Žalostno je, da Novice nimajo dolgoročno zagotovljenih financ. Problematika je že dolgo znana. Bivši predsednik ZSO je bil nad 20 let predsednik sosveta, tudi poslovodja medijske hiše Slomedia, z najboljšimi stiki v avstrijsko vlado in bi zadevo lahko že zdavnaj rešil. Ugotavljam, da so se že pred leti prav on in druge vidne osebnosti iz vrst koroških Slovencev in Slovenk, ki so tudi dejavne v deželni politiki, na veliko hvalile, da bodo Novice rešene. Nič takega ni bilo res in ni res vse do danes. Pisec komentarja nikakor ni siromak, pač pa upokojeni direktor Zveze Bank, bil je viden funkcionar pri SKS in se v teh funkcijah vozil na posvete po Sloveniji in Avstriji, kjer pa očitno tudi ni bil uspešen.

Neresnice pa so zgleda postale tudi med nami sredstvo družbene razprave. Ne smemo dopuščati, da se klatijo neresnice o posameznih naših ustanovah, kot v zadnjem času predvsem tudi o slovenskem zadružništvu in bančništvu. Sam sem bil pred nedavnim tarča hudega napada s strani političnega veljaka slovenske narodne skupnosti, ki mi je očital, da sem kriv »za prodajo Posojilnice« ustanovi Raiffeisen. Moral sem ubrati pravno pot in pred deželnim sodiščem se je ta veljak pred grozečim nadaljevanjem postopka slednjič zavezal, da te laži in podobnih izjav v prihodnje ne bo več izražal. Če bi se to in podobno ponavljalo s katerekoli strani, bom ponovno ustrezno ukrepal. Žalostno je, da se moramo pogovarjati na tak način, da »fake news« pronicajo tudi v našo ožjo družbo in jo zastrupljajo. Kakšen zgled je to za prihodnost in za mlade?

Naj razčistim eno: letošnja podpora SGZ je bila zmanjšana za 33 %, SGZ mora iz tega pokriti poleg vsega drugega celotni projekt MAJ. MAJ je pomemben mladinski projekt za Slovence v alpsko-jadranskem prostoru in v zamejstvu. Povezuje mladino na Koroškem, Tržaškem in Goriškem, Hrvaškem in Porabju ter jo spodbuja k razmišljanju o svojem življenjskem prostoru in perspektivah v njem. Še veliko takih projektov potrebujemo, razvijati bi jih morale še posebej tudi druge krovne organizacije, ne le SGZ. SGZ je imela v zadnjih desetih letih največ čezmejnih gospodarskih projektov, ki so vsi bili uspešni in SGZ se je financirala pretežno iz teh projektov, ne pa izključno iz podpor RS. Seveda smo, kot vsi drugi, vsake podpore zelo veseli, jo tudi potrebujemo in smo zanjo hvaležni. Hočemo pa biti podprti za svoje konkretno in inovativno delo, ne pa samo za to, da se ohranjamo nekako pri življenju.V Javnem razpisu Urada Republike Slovenije finančne podpore avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu pod točko 4) čisto jasno in za vsakega razumljivo piše, da se na javni razpis lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti. V namenu in cilju javnega razpisa pa mdr. piše »Utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu«. Prepričani smo, da vse te pogoje izpolnjujeta tako cerkveni časopis koroških Slovencev Nedelja kot tudi Katoliška akcija z vsemi njenimi oddelki. 

Nedelja, ki je najstarejši še obstoječi tednik Slovencev, že nad 90 let v svojih rednih številkah in prilogah odraža jezikovno, kulturno in identifikacijsko stanovitnost in življenjsko voljo slovenske narodne skupnosti. Skrb za čim širšo jezikovno kompetenco koroških Slovenk in Slovencev gre z roko v roki s prizadevanjem za kakovostno vsebino in privlačno obliko ter z iskanjem novih poti v zvezi z digitalizacijo družbe. Vse to je pomemben mozaični kamen pri ohranjanju jezikovne in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Tudi brez delovanja Katoliške akcije z vsemi njenimi oddelki bi bila jezikovna slika na dvojezičnem ozemlju Koroške, predvsem v 69 dvojezičnih farah, drugačna. V zvezi s tem je treba omeniti tudi merodajno vlogo dr. Vinka Zwittra, prvega predsednika Katoliške akcije, pri uresničitvi Dokumenta o Sožitju Nemcev in Slovencev v koroški Cerkvi na škofijski sinodi leta 1971–1972. 

Vse te dejavnosti ne bi bile možne brez velikodušne finančne podpore Krške škofije. Dodatne finančne subvencije in podpore s strani Urada Republike Slovenije in Urada zveznega kanclerja na Dunaju so le skromen del celotnega finančnega proračuna, ampak za nas so zelo pomembno in razveseljivo priznanje podpore našega dela v prid ohranjanja slovenščine in smo hvaležni za to.

Prepričani pa smo, da izigravanje Slovencev drug proti drugemu ter nestvarna kritika nepravilne razdelitve finančnih sredstev s strani Urada ne bodo rešile finančnega problema tednika Novice, ki ga smatramo poleg Nedelje in Slovenskega sporeda ORF ter Radia Agora za nepogrešljiv medij slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Veseli pa bi bili, če bi – morda celo s konstruktivno pomočjo gospoda Habernika – le dosegli v komentarju omenjeno podporo v višini € 50.000,–, od katere smo trenutno še precej oddaljeni.